TELEFONI PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

 

RUKOVODSTVO HNB-a Telefon Faks
Guverner: prof. dr. sc. Boris Vujčić 4564-781 4550-598
Zamjenik guvernera: Relja Martić 4564-561 4564-733
Viceguverneri:    
mr. sc. Tomislav Presečan 4590-316 4564-975
mr. sc. Vedran Šošić 4564-600 4565-036
Damir Odak 4564-601 4564-699
dr. sc. Michael Faulend 4564-865 4564-737
Bojan Fras 4564-893 4564-737
Neven Barbaroša 4564-664 4564-733

 

UREDI U HNB-u Telefon Faks
Ured guvernera
Direktorica: Nina Srkalović
4564-553 4550-598
Ured unutarnje revizije
Direktor: mr. sc. Boris Bušac
4564-595 4565-052
Ured za odnose s javnošću
Direktorica: mr. sc. Dejana Rebernik
4564-576 4590-314
Ured za sigurnost
Direktor: Ivan Vrkljan
4564-797 4564-778
Ured pravnih poslova
Direktor: Dražen Odorčić
4564-859 4564-874
Ured za praćenje zaštite potrošača
Direktorica: Snježana Levar
4564-922 4590-332

 

SEKTOR ISTRAŽIVANJA Telefon Faks
Izvršni direktor: mr. sc. Ljubinko Jankov 4564-890 4564-784

Direkcija za ekonomske analize

Direktor direkcije: Gordi Sušić 4564-890 4564-784
Odjel za monetarne analize
Odjel za projekciju i analizu platne bilance i tečaja
Odjel za gospodarska kretanja i proračun

Direkcija za modeliranje

Direktor direkcije: Davor Kunovac 4590-371 4564-784

Direkcija za financijsku stabilnost

Direktor direkcije: dr. sc. Tomislav Ridzak 4565-009 4590-396
 
SEKTOR STATISTIKE Telefon Faks
Izvršni direktor: Tomislav Galac 4564-738 4550-854

Direkcija za monetarnu i financijsku statistiku

Direktorica direkcije: mr. sc. Lidija Hećimović 4564-860 4550-854
Odjel za statistiku monetarnih financijskih institucija
Odjel za financijske račune i fiskalnu statistiku
Odjel za statistiku vrijednosnica i nemonetarnih financijskih institucija

Direkcija za opću ekonomsku statistiku i statistiku odnosa s inozemstvom

Direktor direkcije: mr. sc. Alen Škudar 4564-867 4550-854
Odjel za statistiku platne bilance
Odjel za statistiku inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Odjel za opću ekonomsku statistiku i statističke informacijske sustave
 
SEKTOR ZA CENTRALNOBANKARSKE OPERACIJE Telefon Faks
Izvršna direktorica: mr. sc. Irena Kovačec 4564-663 4564-783

Direkcija za provođenje monetarne politike

Direktor direkcije: Gordan Prugovečki 4564-665 4564-783
Odjel za prognoze likvidnosti bankarskog sustava
Odjel za operacije na otvorenom tržištu
Odjel za obradu transakcija

Direkcija za upravljanje međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću

Direktor direkcije: mr. sc. Dražen Mikulčić 4565-090 4565-095
Odjel za transakcije deviznim sredstvima
Odjel za inozemna plaćanja, kontrolu deviznih transakcija i administrativnu obradu
Odjel za analizu ekonomskih efekata i stupnjeva rizičnosti ulaganja
Odjel za analizu tržišta, prognoze i politiku ulaganja međunarodnih pričuva
 
SEKTOR BONITETNE REGULATIVE I SUPERVIZIJE Telefon Faks
Izvršni direktor: Željko Jakuš 4564-941 4564-911

Direkcija za bonitetnu regulativu

Direktor direkcije: Milan Potkonjak 4564-919 4564-911
Odjel regulative
Odjel supervizije naprednih pristupa

Direkcija za izvješćivanje i analizu

Direktor direkcije: Vedran Bartol 4565-069 4565-053
Odjel za bonitetno izvješćivanje
Odjel za bonitetnu analizu sustava

Direkcija supervizije informacijskih sustava

Direktor direkcije: Damir Blažeković 4564-582 4565-052

Direkcija nadzora I

Direktorica direkcije: Renata Samodol 4564-902 4565-053

Direkcija nadzora II

Direktorica direkcije: mr. sc. Franka Kalauz Katić 4565-062 4565-052

Direkcija nadzora III

Direktor direkcije: Mario Varjačić 4564-931 4565-052
 
SEKTOR PLATNOG PROMETA Telefon Faks
Izvršni direktor: Ivan Biluš 4564-627 4564-971

Direkcija za regulativu i razvoj platnog prometa

Direktor direkcije: Mario Maravić 4564-596 4564-971

Direkcija za nadzor platnog prometa

Direktor direkcije: Tomislav Mišić 4564-924 4564-971

Direkcija za operativne poslove platnog prometa

Direktor direkcije: Marijo Pastuović 4565-038 4564-971
Odjel za poslove platnih sustava
Odjel za poslove s klijentima

Direkcija trezora

Direktor direkcije: Boris Raguž 4564-612 4610-549
Odjel za izdavanje, kontrolu i preuzimanje vrijednosti
Odjel za pohranu vrijednosti i opskrbu vrijednostima
Odjel nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca
 
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I PROCJENU MOGUĆNOSTI SANACIJE Telefon Faks
Izvršna direktorica: mr. sc. Sanja Tomičić 4565-035 4564-768

Direkcija za europsku suradnju

Direktor direkcije: mr. sc. Davor Lončarek 4564-853 4564-768
Odjel za ESCB i ESRB
Odjel za politike EU

Direkcija za odnose s međunarodnim financijskim institucijama

Direktorica direkcije: Maja Landsman 4564-551 4564-768
Odjel za politike MFI
Odjel za financijske poslove s MFI
 

Direkcija za procjenu mogućnosti sanacije kreditnih institucija

Direktorica direkcije: Lidija Pranjić 4565-021 4564-768
 
SEKTOR ZA PLANIRANJE, KONTROLING I RAČUNOVODSTVO Telefon Faks
Izvršna direktorica: dr. sc. Diana Jakelić 4564-808 4550-594

Direkcija za planiranje i kontroling

Direktorica direkcije: Zdravka Rebelić Sinković 4564-817 4550-594

Direkcija računovodstva

Direktor direkcije: Branimir Jurković 4564-885 4550-594
Odjel centralnog računovodstva
Odjel kunskoga analitičkoga knjigovodstva
Odjel deviznoga analitičkoga knjigovodstva
Odjel računovodstva zaposlenika
Odjel za financije i računovodstvo administrativnog poslovanja
 
SEKTOR ZA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE Telefon Faks
Izvršni direktor: dr. sc. Mario Žgela 4564-767 4565-073

Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava

Direktorica direkcije: mr. sc. Ivana Pavačić Bekić 4564-789 4564-778
Odjel za projektiranje
Odjel za programiranje
Odjel za osiguranje kvalitete

Direkcija za operativne poslove

Direktor direkcije: Davor Đeker 4564-752 4564-778
Odjel za sistemsku podršku i administraciju baza podataka
Odjel za korisničku podršku
Odjel za sigurnost i zaštitu informacijskog sustava
Informacijsko-dokumentacijski odjel
 
SEKTOR PODRŠKE POSLOVANJU Telefon Faks
Izvršni direktor: Boris Ninić 4565-032 4564-990

Direkcija za upravljanje ljudskim resursima

Direktorica direkcije: mr. sc. Vesna Ožanić 4565-065 4565-022

Direkcija tehničkih poslova

Direktor direkcije: Roman Kos 4564-886 4565-049
Odjel tehničke podrške
Odjel održavanja

Direkcija općih poslova

Direktorica direkcije: Dražena Zgombić 4564-690 4590-350
Odjel opće podrške
Odjel pisarnice
Odjel ekonomata i materijalne imovine
Restoran

Direkcija nabave

Direktor direkcije: Vjekoslav Kozina 4590-389 4564-700

Direkcija za izdavačku djelatnost

Direktorica direkcije: mr. sc. Romana Sinković 4565-006 4564-687
Odjel za izdavačku djelatnost
Prevoditeljsko-lektorski odjel