POSEBNI STANDARDI STATISTIČKOG IZVJEŠĆIVANJA
(SPECIAL DATA DISSEMINATION STANDARDS)

(neslužbeni prijevod s engleskog)

OPĆI PREGLED

/Svrha/Pristupanje/Dimenzije i kontrolni elementi standarda/

/Tranzicijsko razdoblje/Metapodaci/Uloga BPS-a/Kontakt-adresa/

Svrha: Posebni standard statističkog izvješćivanja (eng. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond da bi usmjerio zemlje članice koje imaju pristup međunarodnim tržištima kapitala ili koje ga žele imati, na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja svojih ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS bi, uz Opći sustav statističkog izvješćivanja (engl. General Data Dissemination System, GDDS) trebao poboljšati raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka i tako pridonijeti vođenju zdrave makroekonomske politike; SDDS bi također trebao pridonijeti boljem funkcioniranju financijskih tržišta.

Pristupanje: Pristupanje SDDS-u počelo je u travnju 1996. godine pismom glavnog direktora MMF-a svim zemljama članicama i guvernerima Skupštine MMF-a. Iako je pristupanje dragovoljno, ono donosi zemlji članici obvezu da poštuje standarde, kao i obvezu da dostavlja MMF-u određene informacije o modalitetima objavljivanja svojih ekonomskih i financijskih statističkih podataka. Zemlja članica može u bilo kojem trenutku poslati pristupnicu u pismenom obliku tajniku MMF-a. Do danas je SDDS-u pristupilo 47 zemalja.

Dimenzije i kontrolni elementi standarda: Radi sveobuhvatnosti statističkog izvješćivanja SDDS definira četiri dimenzije statističkog izvješćivanja:

Za svaku od tih dimenzija standard utvrđuje od dva do četiri kontrolna elementa - određena pravila objavljivanja podataka, koje mogu promatrati i pratiti korisnici statističkih podataka.

Dimenzija "podaci" utvrđuje obvezu objavljivanja 17 kategorija podataka kojima se pokrivaju četiri sektora gospodarstva te utvrđuje učestalost (ili frekvencija) njihova objavljivanja i rok objavljivanja tih kategorija podataka. SDDS omogućava određenu fleksibilnost i uvažava razlike u ekonomskoj strukturi i institucionalnom okviru pojedinih zemalja. Neke skupine podataka predviđenih za objavljivanje imaju oznaku "ako je relevantno". Nadalje, objavljivanje pojedinih kategorija podataka, ili njihovih komponenata, se preporučuje, ali nije obveza. Zemlja članica može koristiti određene opcije fleksibilnosti s obzirom na učestalost i rok objavljivanja, a biti u potpunosti u skladu sa Standardom.

Kontrolni elementi SDDS-a koji se odnose na javnu raspoloživost, cjelovitost i kvalitetu podataka naglašavaju važnost transparentnosti sastavljenih izvješća i objavljivanja statističkih podataka.

  1. objavljivanje kalendara objavljivanja podataka,
  2. istodobno davanje podataka svim zainteresiranim korisnicima.
  1. objavljivanje uvjeta pod kojima se kreira i objavljuje službena statistika
  2. identifikaciju državnih organa koji imaju interni pristup podacima prije njihova objavljivanja,
  3. identifikaciju službenih osvrta na podatke prilikom njihova objavljivanja,
  4. objavljivanje informacija o revizijama podataka i prethodnu najavu važnijih izmjena metodologije.
  1. objavljivanje dokumentacije o statističkoj metodologiji,

  2. objavljivanje osnovnih komponenata podataka, osvrta na njihovu usporedbu s povezanim podacima te statističkog okvira koji omogućava međusobnu kontrolu povezanih podataka i kontrolu logičnosti podataka.

U skladu sa zahtjevom za cjelovitim obuhvatom objavljenih podataka, uz tradicionalne načine, objavljivanje uključuje i prezentaciju podataka preko elektronskih medija.

Tranzicijsko razdoblje: Tranzicijsko razdoblje do potpune primjene SDDS-a započelo je pokretanjem procesa pristupanja početkom travnja 1996. godine, a završilo je 31. prosinca 1998. Tijekom toga razdoblja zemlje članice mogle su pristupiti SDDS-u čak i ako njihova praksa objavljivanja podataka trenutačno nije bila u potpunosti u skladu sa SDDS-om. Tranzicijsko razdoblje omogućilo je zemljama potpisnicama da, u skladu s programom koji bi trebale prezentirati, prilagode svoj način izvješćivanja standardu. Tijekom tranzicijskog razdoblja, MMF je detaljnije razradio određene operativne aspekte i razmotrio sadržaj i postupke primjene SDDS-a s ciljem provođenja - na temelju stečenog iskustva - eventualnih potrebnih prilagodbi.

Treća revizija SDDS-a: Izvršni odbor MMF-a je 29. ožujka 2000. proveo treću reviziju SDDS-a, a njome je bio obuhvaćen i GDDS. Nalazi revizije, uz diskusije članova Izvršnog odbora, objavljeni su u informaciji za javnost (engl. Press Information Notice, PIN/00/31) i nalaze se na MMF-ovoj web stranici.

Izvršni odbor odobrio je upotrebu standardnog formata sadržanog u Operativnim smjernicama (engl. Operational Guidelines). Riječ je o obvezi objavljivanja podataka o međunarodnim pričuvama i deviznoj likvidnosti prema propisanom predlošku (engl. Reserve Template).

Metapodaci: Radi postavljanja Biltena na elektronski medij od zemalja pristupnica očekuje se da MMF-u dostave svoje metapodatke, tj. opis svojih podataka i načine objavljivanja tih podataka. Metapodaci se trebaju poslati MMF-u u roku od tri mjeseca od dana pristupanja SDDS-u (iznimno, postoji duži rok za sažetke o metodologiji). MMF provjerava sveobuhvatnost i međunarodnu usporedivost primljenih metapodataka. Zemlja pristupnica odgovorna je za točnost metapodataka, uključujući njihovo pravodobno ažuriranje, te za točnost ekonomskih i financijskih podataka na koje se metapodaci odnose.

Uloga BPS-a: MMF objavljuje Bilten Posebnih standarda (BPS). Metapodaci su korisni i sami za sebe, a njihova prezentacija u Biltenu olakšat će sudionicima na financijskim tržištima i ostalim korisnicima podataka praćenje primjene standarda. BPS neće sadržavati stvarne podatke, iako se istražuju načini povezivanja metapodataka u BPS-u sa stvarnim podacima zemlje pristupnice.

Prisutnost zemlje u BPS-u znači da zemlja primjenjuje, ili namjerava primjenjivati, određena načela dobre statističke prakse. Tijekom tranzicijskog razdoblja zemlja pristupnica neće se brisati iz BPS-a, osim u slučajevima iznimno velike neurednosti. Nakon tranzicijskog razdoblja ozbiljna i trajna neurednost rezultirat će isključivanjem. Procedure isključivanja, koje bi mogle obuhvatiti ocjenu grupe nezavisnih stručnjaka i donositi se na temelju odluke Izvršnog odbora MMF-a, razradit će se u cjelini tijekom tranzicijskog razdoblja.

Kontakt-adresa: Odjel za Standarde statističkog izvješćivanja pri Direkciji za statistiku MMF-a.

Za dodatne informacije obratite se:

Data Dissemination Standards Division
International Monetary Fund
700 19th Street, NW
Washington, DC 20431, USA
Telefon: 202 623 4415
Telefaks: 2026236165 (ili 6460)
Internet: ddsd@ imf.org