A B C Č D E F G H I J K
L M N O P R S Š T U V Z

A 
adekvatnost kapitala
agregirana bilanca stambenih štedionica
aktiva
aktivne kamatne stope HNB-a
aprecijacija
aranžmani s Međunarodnim monetarnim fondom
aukcije blagajničkih zapisa u kunama

aukcije blagajničkih zapisa u stranoj valuti

 

B

banka
banke države članice EU
bankovna tajna
banke i štedionice u likvidaciji
banke i štedionice u stečaju
banke i štedionice koje su izgubile odobrenje za rad, a nisu pokrenule postupak likvidacije
bankovna kriza
bilanca banaka
bilanca HNB-a
bilanca monetarnih institucija
Bilteni HNB-a
Bilteni o bankama
blagajnički zapisi u kunama
blagajnički zapisi u stranoj valuti
blagdani u RH
bruto domaći proizvod (BDP)

C

cijene
cijene na malo (maloprodajne cijene)
ciljevi HNB-a

Č
članovi nadzornih odbora banaka
članovi Savjeta HNB-a
članovi uprava banaka

D

depoziti središnje države kod banaka
depozitni novac kod  banaka
deprecijacija
devizna likvidnost
devizne aukcije
devizni depoziti kod  banaka
devizni swap
devizno tržište
diskontni poslovi HNB-a
distribucija depozita kod banaka po institucionalnim sektorima
distribucija kredita  banaka po institucionalnim sektorima
državne financije
Dubrovačka konferencija
DUG:
- dug središnje države
- inozemni dug
- javni dug
dužnička kriza

E
efektivna kamatna stopa
ekonomska prognostika
ekonomski indikatori
eskontna stopa
euro

F

financijska izvješća HNB-a
financijska stabilnost
financijska tržišta
financijsko posredovanje
fiskalni agent (poslovi HNB-a kao fiskalnog agenta za RH)

G

godišnje izvješće HNB-a
gospodarski odnosi s inozemstvom
grupa banka

guverner HNB-a

H

Hrvatska narodna banka
Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR)

Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP)

I

imenovanje predsjednika i članova uprava banke

indeks cijena na malo, troškova života i cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima
indeks potrošačkih cijena
indeksi efektivnih tečajeva kune
Indikatori
indikatori likvidnosti banaka
industrijska proizvodnja
inflacija
inozemna aktiva  banaka
inozemna izravna ulaganja u RH
inozemna izravna ulaganja u RH (po godinama)
inozemna izravna vlasnička ulaganja u RH
inozemna pasiva  banaka
inozemni dug
institucionalni okvir
interna revizija HNB-a
intervencije na deviznom tržištu
in-valute
investicijski fondovi
izdavanje novčanica i kovanog novca

izdavanje odobrenja za rad banaka

izdvajanje obvezne pričuve
izloženost banke
iznošenje stranih sredstava plaćanja iz RH
izravna ulaganja u inozemstvo

izravna ulaganja u inozemstvo (po godinama)

izravna vlasnička ulaganja u inozemstvo
izravni nadzor banaka
izvanbilančna evidencija
izvanbilančne stavke
izvješća HNB-a o monetarnoj politici

izvješće o radu i razvoju Sektora nadzora i kontrole

izvješće o reviziji financijskih izvješća HNB-a
izvoz robe i usluga

J

jamstveni kapital
javni dug

Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata

K

kalendar objavljivanja SDDS-a
kamatna stopa na kratkoročni kredit za likvidnost
kamatne stope na lombardne kredite
kamatne stope banaka
kamatne stope  banaka na kunske kredite bez valutne klauzule
kamatne stope banaka na kunske kredite s valutnom klauzulom i na kredite odobrene u eurima
kamatne stope  banaka na kunske depozite bez valutne klauzule
kamatne stope banaka na kunske depozite s valutnom klauzulom i devizne depozite
kamatne stope na tržištu novca
kamatne stope na upisane blagajničke zapise HNB-a u kunama
kamatne stope na upisane blagajničke zapise HNB-a u stranim valutama
KAPITAL:
kompleti kovanog novca
kompleti novčanica
kompozitni indikatori
koncentracija u bankovnom sustavu
konsolidacija bankovnog sustava
konsolidirana bilanca  banaka
konsolidirana financijska izvješća
konsolidirani nadzor banaka
kontni plan za banke
- uputa za primjenu kontnog plana za banke
Kontrola računalno vođenih poslovnih knjiga i evidencija
konzultacije po članku IV. Statuta MMF-a
KOVANI NOVAC RH:
kreditiranje Republike Hrvatske
kreditne aktivnosti banaka
kreditni rejting RH
kratkoročni kredit za likvidnost
kriterij konvergencije
kreditni rizik
krivotvorine novčanica kuna
kriza
kvalificirani udjel
KUNE:
Kune i lipe - kovani novac RH
Obilježja novčanica kune
krivotvorine novčanica kuna

L

likvidacija banaka
likvidnosni rizik
likvidnost banaka
lombardni kredit
lipe

M

makrobonitetna analiza
maloprodajne cijene (cijene na malo)
međunarodna investicijska pozicija (stanje međunarodnih ulaganja)
međunarodne financijske institucije
članstvo HNB-a u međunarodnim financijskim institucijama i organizacijama
Međunarodni monetarni fond
međunarodne pričuve
međunarodne transakcije
međubankovni platni sustavi
minimalna adekvatnost kapitala
minimalni iznos temeljnog kapitala
mjenjači
mjere za poboljšanje stanja u banci
monetarna politika
monetarni instrumenti
monetarni i kreditni agregati

N

Nacionalni klirinški sustav (NKS)
nadređene banke
nadzor banaka
nadzor banaka analizom financijskog izvješća banaka
nadzorna tijela
nadzorne mjere
nalazi nadzora
nadzorni odbor banke
nadzorno izvješće
nefinancijska poduzeća
neizravna ulaganja
nerezidenti
nerezidentni računi
neto potraživanje banke od opće države
nezaposlenost i zapošljavanje
nezavisnost HNB-a
numizmatika

O

obilježja novčanica kune
obrasci - monetarna statistika
obrasci - statistika platne bilance
obrasci - novčano tržište
obvezna pričuva

obveznice i instrumenti tržišta novca

odgovornost za štetu
odluka o posebnoj upravi
odnos deviznih potraživanja i deviznih obveza
odobravanje kredita središnje banke
odobrenje za rad banke
oduzimanje odobrenja za pružanje pojedinih financijskih  usluga
oduzimanje odobrenja za rad banaka
ograničeni i blokirani depoziti kod banaka
operacije monetarne politike
operativni rizik
organizacijska shema HNB-a
osiguranje uloga
osnivanje banke
osnovni kapital
osobe u posebnom odnosu prema banci
ostale financijske usluge
ovisno društvo
ovlašteni mjenjači

P

pasiva
pasivne stavke
pasivne kamatne stope HNB-a
platna bilanca
platni promet
plasmani banaka
podređena banka
podružnice inozemnih banaka
pokazatelji inflacije
pokazatelji profitabilnosti banaka
položaj HNB-a
ponderirana aktiva
popis banaka
popis stambenih štedionica
popis ostalih institucija
posebna uprava
posebne rezerve
Posebni standard statističkog izvješćivanja (Special Data Dissemination Standard,  SDDS)
poslovne banke
poslovi HNB-a na otvorenom tržištu
poslovna tajna
potencijalne obveze
potražnja
potraživanja banaka od središnje države

potraživanja banaka od ostalih domaćih sektora

povezane osobe
povlaštene dionice banke
predstavništva inozemnih banaka
pričuve HNB-a
prigodni optjecajni kovani novac RH
primarni novac
priopćenja
pripajanje banke
prisilna likvidacija banke
privredni ciklus
procjena rizičnosti poslovanja banaka
proizvodnja
proizvođačke cijene
projekcija otplate inozemnog duga
prosjeci srednjih deviznih tečajeva HNB-a
provođenje monetarne i devizne politike
publikacije HNB-a

R

račun dobiti i gubitaka banaka
račun dobiti i gubitaka štedionica
račun tekućih transakcija
račun kapitalnih i financijskih transakcija
računi banaka u HNB-u
računi Republike Hrvatske u
HNB-u
raspoređivanje plasmana i izloženost banke
redovna likvidacija banke
repo aukcije
revizija financijskih izvješća banaka

revizija financijskih izvješća
HNB-a

rezerve
rezerviranje za pokriće gubitaka
rezidenti
rizici
rizična aktiva
rizik likvidnosti
rizikom ponderirana aktiva
robna razmjena
rukovodstvo HNB-a

S

sanacija
Savjet HNB-a
SDDS - Posebni standard statističkog izvješćivanja
sloboda tržišnog natjecanja
solventnost
spajanje banaka

sprečavanje izloženosti devizne pozicije valutnom riziku

srednji devizni tečajevi HNB-a na kraju razdoblja
stabilnost cijena
stambena štedionica
stand by aražmani s MMF-om
stanovništvo
stanje otvorene stavke
stečaj banke
stečajni postupak
stečajna uprava
Standardni prezentacijski format
stanje međunarodnih ulaganja (međunarodna investicijska pozicija - kreditni rejting)
statističko izvješće
stopa adekvatnosti kapitala
suglasnost HNB-a za pojedina ulaganja
suglasnost HNB-a za stjecanje udjela u bankama
sukcesija
supervizija
suradnja HNB-a s državnim tijelima

suradnja HNB-a s inozemnim institucijama ovlaštenima za nadzor nad poslovanjem banaka

suradnja HNB-a s međunarodnim financijskim institucijama i organizacijama
sustavi cikličkih indikatora
sustavi međubankovnog platnog prometa  (NKS, HSVP)

Š
štedionica
štednja

T

tečaj
tečajevi valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u RH
tečajna lista
telefaksi u HNB-u

telefoni u HNB-u

temeljna inflacija

temeljni kapital

temeljni kapital banke
tražbine više isplativih redova

trezorski zapisi

trgovanje HNB-a inozemnim sredstvima plaćanja

trgovina banaka inozemnim sredstvima plaćanja

Tromjesečno izvješće
tržišni rizik
trižišno natjecanje
tržište kapitala
tržište novca
tržište rada

U

udruženje banaka
ulaganja
unutarnja kontrola u bankama
unutarnja revizija
upravljanje rizicima
uvoz robe i usluga

V

valutna kriza
valutni rizik
velika izloženost
viceguverneri HNB-a
višak/manjak prihoda nad rashodima HNB-a
vlasnička struktura banaka
vodeći brojevi banaka
vrijednosni papiri

Z

zabrana pružanja bankovnih usluga
zabrana pružanja  usluga
zadaci HNB-a
Zakon o bankama

Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Zakon o HNB-u
Zakon o investicijskim fondovima

Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima

Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o platnom prometu u zemlji
Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Zakon o štedno-kreditnim zadrugama
Zakon o tržištu vrijednosnih papira

zamjena novčanica i kovanog novca neprikladnih za promet

zamjenik guvernera HNB-a
zaposlenici HNB-a
zastupanje RH u međunarodnim organizacijama
zaštita  potrošača
zgrada HNB-a

zlatni dukati

zlatni i srebrni kovani novac