PRISTUPANJE EU/EMU

24. studenoga 2014.

Institucionalni ustroj i uloga središnjih banaka u Europskoj uniji
  • Europska središnja banka, Europski sustav središnjih banaka i Eurosustav
  • Nacionalne središnje banke kao dio ESSB-a i Eurosustava
  • Revizorska povelja

Europska središnja banka, Europski sustav središnjih banaka i Eurosustav

Europska središnja banka (ESB) nezavisna je nadnacionalna monetarna institucija i predstavlja jezgru Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) te Eurosustava. Sjedište ESB-a je u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj.

Primarni je cilj ESB-a održavanje stabilnosti cijena, s tim da ESB – ne dovodeći u pitanje svoj osnovni cilj – podupire opću ekonomsku politiku EU. Svi drugi ciljevi su sekundarnog karaktera i ne smiju dolaziti u sukob s primarnim ciljem. Zadaci ESB-a jesu: 1) definiranje politika Eurosustava; 2) odlučivanje, koordiniranje i praćenje operacija monetarne politike; 3) donošenje pravnih akata (ponajprije smjernica i uputa da bi operacije koje se provode decentralizirano putem nacionalnih središnjih banaka bile konzistentne); 4) planiranje, koordinacija i praćenje izdavanja novčanica eura; 5) intervencije na deviznom tržištu; 6) međunarodna i europska suradnja; 7) praćenje financijskih rizika te 8) savjetodavna uloga prema institucijama EU i nacionalnim vlastima.

Upravljačka tijela ESB-a jesu Opće vijeće, Upravno vijeće i Izvršni odbor. Ova tijela ujedno rukovode i ESSB-om i Eurosustavom.

Opće vijeće ESB-a upravljačko je tijelo ESB-a kojega čine predsjednik i potpredsjednik ESB-a te guverneri nacionalnih središnjih banaka svih 28 država članica EU. Ono ima prijelazni karakter i postojat će toliko dugo dok sve države članice EU ne uvedu euro (jer će tada sastav Općeg vijeća ESB-a biti jednak sastavu Upravnog vijeća ESB-a).

Upravno vijeće ESB-a glavno je upravljačko tijelo Eurosustava koje donosi odluke o monetarnoj politici europodručja, a čine ga Izvršni odbor (predsjednik i potpredsjednik ESB-a te četiri druga člana) i guverneri nacionalnih središnjih banaka 18 država članica EU koje su uvele euro.

Izvršni odbor operativno je upravljačko tijelo ESB-a i Eurosustava koje donosi odluke svakodnevno. Čine ga predsjednik ESB-a, potpredsjednik ESB-a te četiri druga člana (ukupno 6 članova).

 

Europski sustav središnjih banaka

Europski sustav središnjih banaka(ESSB) skup je središnjih banaka kojeg čine Europska središnja banka (ESB) i nacionalne središnje banke (NSB) svih članica EU.

 

Eurosustav

Eurosustav je skup središnjih banaka kojeg čine Europska središnja banka i nacionalne središnje banke država članica koje su uvele euro.

 

Nacionalne središnje banke kao dio ESSB-a i Eurosustava

U provođenju aktivnosti ESSB-a i Eurosustava važnu ulogu imaju nacionalne središnje banke (NSB), a svoje zadatke provode u skladu s pravilima, uputama i smjernicama koje donose upravljačka tijela ESB-a. Odluke se donose u ESB-u, a provode se decentralizirano, odnosno preko nacionalne središnje banke.

Zadaci NSB-a jesu: 1) provođenje operacija monetarne politike (kao agenti ESB-a); 2) operativno upravljanje deviznim pričuvama ESB-a; 3) upravljanje vlastitim deviznim pričuvama; 4) obavljanje platnog prometa i nadzor platnih sustava; 5) izdavanje novčanica zajedno s ESB-om; 6) prikupljanje i obrada statističkih podataka te 7) pomoć ESB-u pri prevođenju i izdavanju publikacija te izradi ekonomskih analiza.

 

Revizorska povelja

Osim navedenih upravljačkih tijela, korporativno upravljanje ESB-a uključuje i Revizorski odbor, kao visoko rangirano tijelo koje pomaže Upravnom vijeću ESB-a u obnašanju njihovih dužnosti, te Odbor internih revizora ESB-a, koji u skladu s Revizorskom poveljom Eurosustava/ESSB-a pomaže u ostvarivanju ciljeva Eurosustava/ESSB-a pružajući usluge neovisne, objektivne procjene i savjetovanja, a s ciljem ostvarivanja dodane vrijednosti i poboljšanja učinkovitosti zadataka i aktivnosti Eurosustava/ESSB-a.