DOPUNSKI DOKUMENT KODEKSU DOBRIH PRAKSA TRANSPARENTNOSTI MONETARNE POLITIKE I FINANCIJSKIH POLITIKA

neslužbeni prijevod

Dopunski dokument Kodeksu dobrih praksa transparentnosti monetarne politike i financijskih politika zamišljen je kao vodič za primjenu Kodeksa dobrih praksa transparentnosti monetarne politike i financijskih politika. Taj dokument daje potpuniji opis svake prakse transparentnosti iz Kodeksa, argumentaciju praksa u kontekstu transparentnosti, primjere kako se prakse transparentnosti primjenjuju u središnjim bankama i financijskim agencijama (uključujući i alternativne načine postizanja toga cilja) i neka posebna pitanja u vezi s provedbom Kodeksa.

Kodeks i Dopunski dokument nalaze se na web stranici Međunarodnog monetarnog fonda (IMF). Kodeks je napisan na engleskom, a preveden na šest jezika (arapski, kineski, francuski, portugalski, ruski i španjolski, a priprema se i njemačka inačica). Dopunski dokument izvorno je pisan i postavljen na web stranicu na engleskom jeziku, a u sljedećim će mjesecima na web stranicu biti postavljene i inačice na ostalim jezicima.

1. dio - Uvod i dopunski materijali

UVOD

DOPUNSKI MATERIJALI

2. dio - Dobre prakse transparentnosti monetarne politike središnjih banaka

  1. Jasnoća uloga, odgovornosti i ciljeva središnjih banaka u monetarnoj politici
  2. Otvoreni proces formuliranja i izvješćivanja o odlukama vezanim uz monetarnu politiku
  3. Javna raspoloživost informacija o monetarnoj politici
  4. Odgovornost i osiguranje integriteta središnje banke

TEKSTUALNI UMECI

3. dio - Dobre prakse transparentnosti financijskih politika financijskih agencija

  1. Jasnoća uloga, odgovornosti i ciljeva financijskih agencija odgovornih za financijske politike
  2. Otvoreni proces formuliranja financijskih politika i izvješćivanja o njima
  3. Javna raspoloživost informacija o financijskim politikama
  4. Odgovornost i osiguranje integriteta financijskih agencija

TEKSTUALNI UMECI