IZVJEŠĆA O PODACIMA PLATNOG PROMETA - STATISTIKA - DO 1. SIJEČNJA 2014.

ažurirano 19. veljače 2014.

Odlukom o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa (NN, br. 189/2004. i 127/2009.), a koja stupanjem na snagu Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN 147/2013) od 1. siječnja 2014. prestaje vrijediti, bili su propisani obveznici, način i rokovi sastavljanja i dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa u Hrvatsku narodnu banku. U skladu s odredbama navedene Odluke obveznici dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa bile su banke i pravne osobe koje su obavljale djelatnost izdavanja platnih kartica kojima njihovi korisnici izvršavaju plaćanja u skladu s ugovorenim načinom (kartične kuće).

Statistički podaci iskazani su na agregiranoj osnovi na temelju izvješća koja su dostavljena u Hrvatsku narodnu banku od strane banaka i kartičnih kuća. Hrvatska narodna banka je počela s prikupljanjem statističkih podataka 1. travnja 2005. godine.

Pregled statističkih podataka iz platnog prometa izrađen je prema sljedećim cjelinama:

 

 

1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI

Podaci o broju transakcijskih računa:

2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

Podaci o transakcijskim računima platnog prometa iskazani su prema broju i vrsti otvorenih računa u bankama.

Transakcijski računi za koje se podaci iskazuju jesu:

za poslovne subjekte:
računi za redovno poslovanje (vrste računa "11", "18" i "51")
podračuni (vrste računa "13", "14", "15", "17" i "55")

za građane:
žiro računi (vrsta računa "31")
tekući računi (vrsta računa "32")
ostali računi građana (vrste računa "35" i "36")

 

 

2. PLATNO-PROMETNA INFRASTRUKTURA

Poslovne jedinice banaka, bankomati prema funkcijama i POS (EFTPOS) uređaji /ukupno/

 

Poslovne jedinice banaka i bankomati po županijama

2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

Sadržaj:
Iskazani su podaci o broju poslovnih jedinica banaka, bankomata prema funkcijama i POS (EFTPOS) uređaja banaka na području Republike Hrvatske, te podaci o rasprostranjenosti poslovnih jedinica i bankomata po županijama.

Opisi pojmova (iz Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa):

Poslovna jedinica – podrazumijeva svaki organizacijski dio Banke koji klijentima pruža obavljanje bankarskih i drugih financijskih usluga (podružnica, poslovnica, filijala, ispostava i slično).
Bankomat – elektromehanički uređaj na kojem ovlašteni korisnici pomoću strojno čitljive platne (plastične) kartice podižu gotov novac, obavljaju uplatu gotovog novca ili pristupaju drugim uslugama.
Bankomat – Isplatni – bankomat za isplatu gotovog novca u vlasništvu Banke.
Bankomat – Uplatni/isplatni – bankomat u vlasništvu Banke koji uz funkciju isplate gotovog novca omogućuje korisniku i funkciju uplate gotovog novca.
Bankomat – Transakcijski – bankomat u vlasništvu Banke koji uz funkciju isplate i/ili uplate gotovog novca omogućuje korisniku i funkciju izvršenja bezgotovinskog plaćanja na teret njegova transakcijskog računa.
Bankomat – Za punjenje e-novca – bankomat u vlasništvu Banke koji uz ostale funkcije omogućuje korisniku i pohranjivanje (punjenje) određene novčane vrijednosti na platnu karticu s funkcijom e-novca terećenjem transakcijskog računa korisnika uz istodobni upis tog iznosa na čip ugrađen u karticu s funkcijom e-novca.
Bankomat – S videonadzorom - bankomat u vlasništvu Banke čija se upotreba kontinuirano nadzire videosustavom.
Bankomat – U osiguranom prostoru - bankomat u vlasništvu Banke koji je smješten u poseban, zatvoren prostor za tu namjenu, a fizički je pristup osiguran primjenom odgovarajućih mjera fizičke i/ili tehničke zaštite (bankomati u poslovnim jedinicama, bankomati u posebnom prostoru uz autorizaciju ulaza platnom karticom i sl.).
Bankomat – U vlasništvu druge pravne osobe – bankomat u vlasništvu druge pravne osobe koja nije banka, a kojim se mogu koristiti klijenti Banke.
POS (EFTPOS) – uređaj instaliran na prodajnom mjestu koji omogućuje izvršenje plaćanja uz pomoć platne kartice pri čemu provjerava valjanost platne kartice (npr. kreditne ili charge kartice) ili omogućuje plaćanje zadano platnom karticom (npr. debitnom) terećenjem transakcijskog računa korisnika uz njegovu istodobnu identifikaciju i autorizaciju pomoću tzv. PIN-a.

 

Platni servisi prema broju korisnika usluga i broju računa:
(internet, telebanking, mobilni telefon, ...)

2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

Sadržaj:
Iskazani su podaci o raspoloživim tehničko-tehnološkim uslugama (servisima) kojima se klijentima banke omogućuju dodatni načini zadavanja plaćanja na teret njihovih transakcijskih računa u Banci. Podaci su iskazani prema broju ugovorenih korisnika pojedinih servisa, te prema broju računa na teret kojih je moguće zadati plaćanje korištenjem pojedinog servisa.

Opisi pojmova (iz Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa):

Internet – usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa pomoću usluge elektroničkog bankarstva temeljene na internetskoj tehnologiji.
Telebanking – usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa putem usluge elektroničkog bankarstva temeljenog na komunikacijskoj tehnologiji fiksne telefonske mreže (dial-up linije), pri čemu je korisnička aplikacija prethodno instalirana na radnoj stanici korisnika usluge.
Mobilni telefon – usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa putem usluge elektroničkog bankarstva preko mobilnih telefona, prema ugovorenom modelu.
Fiksni telefon – usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa pomoću telefonskog uređaja preko linije u fiksnoj telefonskoj mreži, prema ugovorenom modelu.
Direktni debitni transfer – usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke, pri čemu imatelj transakcijskog računa kao platitelj odobrava Banci da na teret njegova transakcijskog računa provede plaćanje po nalogu za plaćanje izdanom od primatelja, npr. tu se uključuje zaprimanje naloga i plaćanje po nalogu za potrošnju električne energije, telefona, vode i slično.
Trajni nalog – usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke, pri čemu imatelj transakcijskog računa kao platitelj odobrava Banci da na teret njegova transakcijskog računa ispostavi nalog za plaćanje i provede plaćanje u određenom iznosu u korist određenog primatelja, npr. naplata troškova stvorenih platnim karticama po isteku obračunskog razdoblja, naplata otplatne rate kredita, plaćanje TV pretplate i slično.
POS (EFTPOS) – usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa preko POS (EFTPOS) uređaja pomoću debitnih platnih kartica.
Ostalo – uključuje ostale usluge ugovorene između imatelja transakcijskog računa i Banke kojima se imatelju transakcijskog računa omogućuje korištenje ostalih načina za podnošenje naloga za plaćanje na teret tog računa elektroničkim putem (koji nisu sadržani u danim kategorijama) i ostale ugovorene usluge Banke na temelju kojih imatelj transakcijskog računa u Banci odobrava Banci da na teret tog računa izvrši određena plaćanja na način određen ugovorom.

 

 

3. BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET

Podaci o bezgotovinskim platnim transakcijama

2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

Sadržaj:
Iskazani su podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa platnog prometa u bankama na temelju podnesenih naloga za bezgotovinsko plaćanje tijekom izvještajnog razdoblja. Platne transakcije su iskazane prema broju i novčanoj vrijednosti te prema načinu zaprimanja naloga za plaćanje. Podaci se odnose na ukupnu vrijednost tih podataka tijekom izvještajnog razdoblja, pri čemu se u tu vrijednost uključuju prvi i posljednji dan izvještajnog razdoblja. Podaci o novčanoj vrijednosti iskazani su u kunama bez lipa.

Opisi pojmova (iz Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa):

Obrasci zaprimljeni u Banci – nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci na obrascima platnog prometa koje je zaprimila sama Banka preko svoje poslovne mreže.
Obrasci zaprimljeni preko treće strane – nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa na obrascima platnog prometa u Banci preko treće strane. Treća strana – institucija koja na temelju ugovora obavlja poslove platnog prometa u ime i za račun Banke.
Elektronički – internet – nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci putem usluge elektroničkog bankarstva temeljenog na internetskoj tehnologiji.
Elektronički – telebanking – nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci preko usluge elektroničkog bankarstva temeljenog na komunikacijskoj tehnologiji fiksne telefonske mreže (fiksne telefonske linije), pri čemu je korisnička aplikacija prethodno instalirana na radnoj stanici korisnika usluge.
Elektronički – mobilni telefon – nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci putem usluge elektroničkog bankarstva preko mobilnih telefona, prema ugovorenom modelu.
Elektronički – fiksni telefon – nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci pomoću telefonskog uređaja preko linije u fiksnoj telefonskoj mreži prema ugovorenom modelu.
Elektronički – transakcijski bankomat – nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci upotrebom bankomata koji osim funkcije isplate i/ili uplate gotovog novca omogućuje korisniku i funkciju bezgotovinskog plaćanja.
Elektronički – POS (EFTPOS) – nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci preko POS (EFTPOS) uređaja. POS (EFTPOS) – uređaj instaliran na prodajnom mjestu koji pomoću platne kartice (debitne) omogućuje izvršenje bezgotovinskog plaćanja terećenjem transakcijskog računa platitelja (imatelja kartice) uz njegovu prethodnu identifikaciju i autorizaciju (pomoću PIN-a – engl. personal identification number). Plaćanja zadana preko POS (EFTPOS) uređaja izvršavaju se pojedinačno na transakcijskom računu, do iznosa visine sredstava na transakcijskom računu ili do iznosa unaprijed određenog limita.
Elektronički – ostalo – nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci elektroničkim putem, a koji nisu sadržani u drugim kategorijama.
Osnova za plaćanje – sudska odluka i druga ovršna isprava, rješenje nadležnih tijela i organizacija, nalog za plaćanje zakonskih obveza ili javnih prihoda i nalog za plaćanje izdan na osnovi dospjelih vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, npr. ovršno sudsko rješenje, mjenica, zadužnica i sl.
Sudska rješenja, rješenja upravnih tijela i javnih ustanova – nalozi za plaćanje podneseni od Banke, na temelju njezinih zakonskih ovlasti, na teret transakcijskih računa u Banci u svrhu naplate zaprimljenih rješenja nadležnih sudskih i upravnih tijela te javnih ustanova (npr. Porezne uprave, Carinske uprave, HZMO, HZZO i dr.).
Mjenice – nalozi za plaćanje podneseni na teret transakcijskih računa u Banci radi naplate zaprimljenih mjenica.
Zadužnice – nalozi za plaćanje podneseni na teret transakcijskih računa u Banci u svrhu naplate zaprimljenih zadužnica.
Čekovi - čekovi koji su podneseni na isplatu od imatelja i naplaćeni na teret transakcijskih računa u Banci, a koje je zaprimila sama Banka preko svoje poslovne mreže ili preko treće strane.
Direktni debitni transfer – bezgotovinsko plaćanje izvršeno na temelju ugovornog odnosa između imatelja transakcijskog računa i Banke, kojim imatelj transakcijskog računa kao platitelj odobrava Banci da na teret njegova transakcijskog računa provede plaćanje po nalogu za plaćanje izdanom od primatelja, npr. plaćanje po nalogu primatelja za potrošnju električne energije, vode i slično.
Trajni nalog – bezgotovinsko plaćanje izvršeno na temelju ugovornog odnosa između imatelja transakcijskog računa i Banke, kojim imatelj transakcijskog računa kao platitelj odobrava Banci da ispostavi nalog za plaćanje na teret njegova transakcijskog računa i provede plaćanje u određenom iznosu u korist određenog primatelja, npr. naplata troškova stvorenih platnim karticama po isteku obračunskog razdoblja, naplata otplatne rate kredita, plaćanje TV pretplate i slično.
Ostale ugovorne ovlasti – ostala bezgotovinska plaćanja izvršena na teret transakcijskih računa u Banci na temelju ugovornog odnosa između Banke i njezinih klijenata.
Nerazvrstane platne transakcije – ostala bezgotovinska plaćanja izvršena na teret transakcijskih računa u Banci koja nisu sadržana u drugim kategorijama.

 

 

4. GOTOVINSKI PLATNI PROMET

Podaci o gotovinskim platnim transakcijama:

2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

Sadržaj:
Iskazani su podaci o izvršenim uplatama i isplatama gotovog novca u bankama tijekom izvještajnog razdoblja i to prema mjestu uplate ili isplate gotovog novca te prema broju i novčanoj vrijednosti izvršenih uplata ili isplata gotovog novca. Podaci se odnose na ukupnu vrijednost podataka tijekom izvještajnog razdoblja, pri čemu se u tu vrijednost uključuju i vrijednosti podataka za prvi i za posljednji dan izvještajnog razdoblja. Podaci o novčanoj vrijednosti iskazani su u kunama bez lipa.

Opisi pojmova (iz Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa):

Uplate/isplate u Banci – uplate/isplate gotovog novca izvršene u poslovnim jedinicama Banke.
Uplate/isplate preko treće strane – uplate/isplate gotovog novca izvršene preko treće strane. Treća strana – institucija koja na temelju ugovora obavlja poslove platnog prometa u ime i za račun Banke.
Bankomat – elektromehanički uređaj na kojem ovlašteni korisnici pomoću strojno čitljive platne (plastične) kartice podižu gotov novac, obavljaju uplatu gotovog novca ili pristupaju drugim uslugama.
Uplate/isplate preko bankomata – uplate/isplate gotovog novca izvršene preko bankomata u vlasništvu Banke.
Uplate klijenata Banke – građani – uplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga uplatnog naloga u korist transakcijskih računa građana otvorenih u Banci.
Uplate klijenata Banke – poslovni subjekti – uplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga uplatnog naloga u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata otvorenih u Banci.
Uplate klijenata drugih banaka – građani – uplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga uplatnog naloga u korist transakcijskih računa građana otvorenih u drugim bankama.
Uplate klijenata drugih banaka – poslovni subjekti – uplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga uplatnog naloga u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata otvorenih u drugim bankama.
Uplate u korist Banke – uplate gotovog novca izvršene na temelju uplatnog naloga u korist transakcijskih računa same Banke (internih računa Banke) koje je ona otvorila kod sebe za potrebe obavljanja svoga poslovanja.
Isplate klijentima Banke – građani – isplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga isplatnog naloga na teret transakcijskih računa građana otvorenih u Banci.
Isplate klijentima Banke – poslovni subjekti – isplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga isplatnog naloga na teret transakcijskih računa poslovnih subjekata otvorenih u Banci.
Isplate klijentima drugih banaka – građani – isplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga isplatnog naloga na teret transakcijskih računa građana otvorenih u drugim bankama.
Isplate klijentima drugih banaka – poslovni subjekti – isplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga isplatnog naloga na teret transakcijskih računa poslovnih subjekata otvorenih u drugim bankama.
Isplate na teret Banke – isplate gotovog novca izvršene na temelju isplatnog naloga na teret transakcijskih računa same Banke (internih računa Banke) koje je ona otvorila kod sebe za potrebe obavljanja svoga poslovanja.

 

 

5. PLATNE KARTICE

Platne kartice prema funkcijama:

2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

Sadržaj:
Iskazani su podaci o izvršenim kartičnim plaćanjima u odnosu na osnovne funkcije platnih kartica. Podaci se odnose na stanje na kraju posljednjeg dana u izvještajnom razdoblju.

Opisi pojmova (iz Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa):

Za plaćanje – platne kartice koje omogućuju izvršenje plaćanja za kupljenu robu ili usluge na prodajnim mjestima.
Gotovina – platne kartice koje omogućuju podizanje gotovog novca.
Čekovno jamstvo – platne kartice koje omogućuju autorizaciju korisnika pri izdavanju čeka i kojom korisnik (ili banka) jamči isplatu čeka u cijelosti ili do određenog iznosa. U ovu kategoriju ubraja se npr. debitna kartica koja je vezana (izdana) uz transakcijski račun u Banci, na teret kojeg glasi izdani ček.
E-novac – platne kartice koje sadrže na sebi (na čipu) elektronički pohranjenu novčanu vrijednost. Omogućuju široku uporabu za izvršenje plaćanja u prodajnoj mreži. Plaćanja se mogu izvršavati do iznosa novčane vrijednosti pohranjene na kartici. Transakcije se ne izvršavaju terećenjem računa, već se za svako izvršeno plaćanje umanjuje novčana vrijednost pohranjena na kartici.
Chip (IC kartica – engl. integrated circuit card) – platne kartice koje sadrže jedan ili više računalnih čipova za pohranu podataka, za identifikaciju ili za obrade posebnih namjena, a koje se upotrebljavaju npr. za verifikaciju osobnih autorizacijskih brojeva (tzv. PIN-ova – engl. personal identification number), autorizaciju kupnje i slično. U nekim slučajevima memorija se ažurira svaki put kada se kartica upotrijebi (npr. ažurira se podatak o stanju na računu).
Co-branding – platne kartice koje je izdavatelj kartice izdao u suradnji s određenim tvrtkama, udruženjima, uz osiguranje posebnih pogodnosti za korisnike kartice (članove).
Affinity – platne kartice kod kojih se dio novčanog iznosa od članarina/prihoda usmjerava u razvoj određene djelatnosti ili udruženja s kojim je izdavatelj sklopio ugovor.
Međunarodna – platne kartice koje je moguće upotrijebiti i u inozemstvu.
Ostalo – platne kartice koje imaju neku od funkcija koja nije navedena.

Napomena: Jedna platna kartica može imati više funkcija.
Opća – platne kartice koje su izdane na ime građana bez obzira na vrstu i korisničku funkciju kartice. U ovu kategoriju ubrajaju se sve platne kartice: osnovne, dodatne, studentske i sl.
Poslovna – platne kartice koje su izdane na ime poslovnih subjekata bez obzira na vrstu kartice ili njezinu korisničku funkciju. U ovu kategoriju ubrajaju se sve poslovne platne kartice, npr. company card, corporate card, business card i sl.

 

Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja prema vrstama kartica:

2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

Sadržaj:
Iskazani su podaci o izdanim platnim karticama prema vrsti i broju te podaci o transakcijama izvršenima pomoću platnih kartica prema njihovu broju i vrijednosti tijekom izvještajnog razdoblja. Transakcija je evidencija plaćanja (kupovine robe i usluga u prodajnoj mreži, podizanja gotovog novca na bankomatima i drugim isplatnim mjestima i sl.) izvršenog pomoću platne kartice. Podaci o transakcijama odnose se na plaćanja u kunama u Republici Hrvatskoj koja su izvršena platnim karticama čiji je izdavatelj banka/kartična kuća. Podaci se odnose na ukupnu vrijednost tijekom izvještajnog razdoblja, pri čemu se u tu vrijednost uključuju prvi i posljednji dan izvještajnog razdoblja. Podaci o broju kartica se odnose na stanje na kraju posljednjeg dana u izvještajnom razdoblju. Podaci o novčanoj vrijednosti iskazani su u kunama bez lipa.

Opisi pojmova (iz Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa):

Kreditna kartica – upotreba kreditne kartice ne uvjetuje korisniku osigurano pokriće za izvršenje transakcije u trenutku njezina zadavanja. Troškovi stvoreni upotrebom kreditne kartice tijekom određenog razdoblja naplaćuju se naknadno, nakon određenog vremena. Za izvršenje plaćanja kreditnom karticom korisniku je odobren kredit. Korisnik kreditne kartice može izvršavati plaćanja (uključuje i podizanje gotovog novca pomoću kartice) do iznosa odobrenog kredita (limita). Iznos ukupnih troškova nastalih upotrebom kreditne kartice u određenom vremenskom razdoblju pri naplati se automatski dijeli na ugovoreni rok otplate i broj otplatnih rata. Korisnik po dospijeću svake otplatne rate plaća pripadajući dio ukupnih troškova. Za korišteni kredit korisnik plaća ugovorenu kamatu. U većini slučajeva korisnik kartice plaća i godišnju članarinu.
Revolving kartica – upotreba revolving kartice ne uvjetuje korisniku osigurano pokriće za izvršenje transakcije u trenutku njezina zadavanja. Troškovi stvoreni upotrebom revolving kartice tijekom određenog razdoblja naplaćuju se naknadno, nakon određenog vremena. Za izvršenje plaćanja revolving karticom korisniku je odobren kredit. Korisnik revolving kartice može izvršavati plaćanja (uključujući i podizanje gotovog novca pomoću kartice) do iznosa odobrenoga kredita (limita). Iznos ukupnih troškova nastalih upotrebom revolving kartice u određenom razdoblju korisnik može platiti u cijelosti do dana dospijeća plaćanja za učinjene troškove ili postupno, u ratama, prema ugovorenom modelu naplate. Za kredit korisnik plaća ugovorenu kamatu. U većini slučajeva korisnik kartice plaća i godišnju članarinu.
Kartica s odgođenom naplatom (engl. delayed debit card) – upotreba kartice s odgođenom naplatom ne uvjetuje korisniku osigurano pokriće za izvršenje transakcije u trenutku njezina zadavanja. Korisnik kartice može izvršavati plaćanja do iznosa određenog (ugovorenog) limita. Iznos ukupnih troškova stvorenih upotrebom kartice s odgođenom naplatom tijekom određenog razdoblja podmiruje se u cijelosti naknadno, na dan dospijeća plaćanja za ukupne troškove. Za nastale troškove korisnik ne plaća kamatu. Iznos ukupnih troškova naplaćuje se neposrednim terećenjem transakcijskog računa korisnika u Banci, na naloga za plaćanje podnesenog na teret tog računa od izdavatelja kartice s odgođenom naplatom. U većini slučajeva korisnik kartice s odgođenom naplatom plaća i godišnju članarinu (naknadu za korištenje).
Charge kartica – upotreba kartice s odgođenom naplatom ne uvjetuje korisniku osigurano pokriće za izvršenje transakcije u trenutku njezina zadavanja. Charge kartice izdaju nebankovne institucije koje omogućuju korisniku izvršenje plaćanja do iznosa određenog (ugovorenog) limita. Iznos ukupnih troškova stvorenih upotrebom charge kartice tijekom određenog razdoblja korisnik podmiruje u cijelosti naknadno, do dana dospijeća plaćanja za učinjene ukupne troškove. U većini slučajeva korisnik charge kartice plaća i godišnju članarinu.
Debitna kartica – upotreba debitne kartice uvjetuje korisniku osigurano pokriće za izvršenje transakcije u trenutku njezina zadavanja. Debitnu karticu izdaje banka koja omogućuje korisniku izvršenje plaćanja neposrednim terećenjem njegovog transakcijskog računa u banci. Korisnik debitne kartice može izvršavati plaćanja ili podizati gotov novac do visine pokrića na transakcijskom računu u Banci na teret kojega se izvršavaju plaćanja obavljena debitnom karticom. Pod pokrićem na transakcijskom računu u Banci podrazumijeva se i odobreno prekoračenje.
Prepaid kartica – upotreba prepaid kartice uvjetuje korisniku osigurano pokriće za izvršenje transakcije prije njezina zadavanja, pri čemu je osigurano pokriće visina novčanog iznosa koji je korisnik unaprijed uplatio izdavatelju kartice. Unaprijed uplaćena novčana vrijednost može biti pohranjena na samoj kartici (na čipu) ili može biti pohranjena (evidentirana) kod izdavatelja, npr. na njegovu posebnom računu vezanom uz pripadajuću karticu (nije transakcijski račun klijenta). Plaćanja prepaid karticom mogu se izvršavati do visine evidentirane novčane vrijednosti kartice. Za svako izvršeno plaćanje umanjuje se evidentirana novčana vrijednost kartice, a korisnik može izvršavati daljnja plaćanja do iznosa preostale evidentirane novčane vrijednosti.
Opća – platne kartice koje su izdane na ime građana bez obzira na vrstu i korisničku funkciju kartice. U ovu kategoriju ubrajaju se sve platne kartice: osnovne, dodatne, studentske i sl.
Poslovna – platne kartice koje su izdane na ime poslovnih subjekata bez obzira na vrstu kartice ili njezinu korisničku funkciju. U ovu kategoriju ubrajaju se sve poslovne platne kartice, npr. company card, corporate card, business card i sl.

 

Kartična plaćanja prema načinu izvršenja i prema vrstama kartica:

2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

Sadržaj:
Iskazani su podaci o broju i vrijednosti transakcija izvršenih platnim karticama u odnosu na način zadavanja transakcije i prema vrsti kartice. Podaci se odnose na ukupnu vrijednost tijekom izvještajnog razdoblja, pri čemu se u tu vrijednost uključuju prvi i posljednji dan izvještajnog razdoblja. Podaci o novčanoj vrijednosti iskazani su u kunama bez lipa.

Opisi pojmova (iz Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa):

Opća – platne kartice koje su izdane na ime građana bez obzira na vrstu i korisničku funkciju kartice.
Poslovna – platne kartice koje su izdane na ime poslovnih subjekata bez obzira na vrstu kartice ili njezinu korisničku funkciju.
Bankomat – elektromehanički uređaj na kojem ovlašteni korisnici pomoću strojno čitljive platne (plastične) kartice podižu gotov novac, obavljaju uplatu gotovog novca, ili pristupaju drugim uslugama.
POS (EFTPOS) – uređaj instaliran na prodajnom mjestu koji omogućuje izvršenje plaćanja pomoću platne kartice pri čemu provjerava valjanost platne kartice (npr. kreditne ili charge kartice) ili omogućuje izvršenje plaćanja zadanog platnom karticom (npr. debitnom) terećenjem transakcijskog računa korisnika uz njegovu istodobnu identifikaciju i autorizaciju.
Internet – podrazumijeva upotrebu platne kartice za izvršenje plaćanja na prodajnim mjestima koja imaju organiziranu prodaju preko svojih internetskih stranica, pri čemu korisnik preko interneta daje prodavatelju ovlast i potrebne podatke za naplatu stvorenog troška prema definiranom modelu naplate za upotrijebljenu platnu karticu.
Mobilni telefon – podrazumijeva upotrebu platne kartice za izvršenje plaćanja preko mobilnog telefona, pri čemu korisnik mobilnim telefonom, pomoću posebnih tehničko-tehnoloških modela autorizacije, daje prodavatelju ovlast i potrebne podatke za naplatu nastalog troška prema definiranom modelu naplate za upotrijebljenu platnu karticu.
Drugo isplatno mjesto – podrazumijeva isplatna mjesta koja nisu bankomati, a na kojima korisnici pomoću platnih kartica mogu podići gotov novac, npr. šalter u banci, pošti i slično.
Punjenje – transakcija kojom je pohranjena određena novčana vrijednost na kartice s funkcijom e-novca.

 

Kartična plaćanja prema mjestu zadavanja:

2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005.

Sadržaj:
Iskazani su podaci o transakcijama izvršenima platnim karticama preko uređaja u vlasništvu banke/kartične kuće u odnosu prema vrsti uređaja preko kojih je plaćanje zadano. Podaci se odnose na ukupnu vrijednost tijekom izvještajnog razdoblja pri čemu se u tu vrijednost uključuju prvi i posljednji dan izvještajnog razdoblja. Podaci se odnose na transakcije izvršene platnim karticama preko uređaja u vlasništvu banke/kartične kuće, bez obzira na to je li banka/kartična kuća izdavatelj platne kartice kojom je plaćanje izvršeno. Podaci se odnose na plaćanja u kunama izvršena platnim karticama u Republici Hrvatskoj, pri čemu se uključuju i plaćanja u kunama izvršena platnim karticama koje su izvan Republike Hrvatske izdali inozemni izdavatelji. Podaci o novčanoj vrijednosti transakcija iskazani su u kunama bez lipa. Transakcija je evidencija plaćanja (kupovine robe i usluga u prodajnoj mreži, podizanja gotovog novca na bankomatima i drugim isplatnim mjestima i sl.) izvršenog pomoću platne kartice.

Opisi pojmova (iz Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima prometa):

Bankomat sa slobodnim pristupom – bankomat u vlasništvu Banke/Kartične kuće kojim se može koristiti i korisnik platne kartice izdane od banke/kartične kuće koja nije vlasnik tog bankomata.
Bankomat s ograničenim pristupom – bankomat u vlasništvu Banke/Kartične kuće kojim se može koristiti samo korisnik platne kartice koju je izdala Banka/Kartična kuća.

 

 

reference
publikacije
Bilten o bankama br. 3
Bilten o bankama br. 9
Godišnje izvješće
propisi
Zakon
Podzakonski propisi
Propisi EU