NACIONALNI ODBOR ZA PLATNI PROMET

ažurirano 10. srpnja 2015.

O ODBORU

Osnivanje i zadaće Nacionalnog odbora za platni promet

S početkom primjene Zakona o platnom prometu u zemlji (1. travnja 2002.) ostvaren je i posljednji korak u provedbi reforme domaćega platnog prometa. Tijekom procesa reforme izgrađena je nova infrastruktura platnog prometa (Hrvatski sustav velikih plaćanja, Nacionalni klirinški sustav, Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata), donesena je odgovarajuća podzakonska regulativa, te naposljetku preneseni računi klijenata iz Fine (svojevremeni Zavod za platni promet) u banke. Na taj su način stvorene pretpostavke za razvoj učinkovitijega i racionalnijega platnog sustava na zadovoljstvo njihovih korisnika i cjelokupnog gospodarskog sustava. Osim toga, izgrađen je sustav platnog prometa čija struktura odgovara međunarodnim standardima, te je u tom smislu usporediv i kompatibilan s platnim sustavima zemalja Europske unije.

Platni je promet financijski krvotok gospodarskog sustava svake zemlje i njegova je osnovna funkcija omogućavanje sigurne i učinkovite uporabe novca kao sredstva plaćanja. Upravo zbog tog razloga uspješno funkcioniranje platnog prometa iznimno je važno i za središnju banku, instituciju odgovornu za funkcioniranje platnog prometa u zemlji, i za cjelokupni financijski sustav. Platni promet obuhvaća cijeli niz operativnih i tehnoloških postupaka definiranih odredbama različitih zakona. Imajući na umu navedeno, a u cilju bolje međuinstitucionalne suradnje na području funkcioniranja i razvoja platnog prometa u zemlji, osnovan je 24. veljače 2003. godine Nacionalni odbor za platni promet. Tada, su naime, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Hrvatska gospodarska komora (unutar koje djeluje Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije) i Hrvatska udruga banaka donijele Sporazum o osnivanju Nacionalnog odbora za platni promet.

Temeljne zadaće Nacionalnog odbora za platni promet (u nastavku teksta: Odbor) vezane su uz sve aspekte funkcioniranja platnog prometa u zemlji. Tako Odbor:

Članovi Nacionalnog odbora za platni promet

Nacionalni odbor za platni promet ima 16 članova koje su imenovale potpisnice Sporazuma o osnivanju Odbora.
Članovi odbora su sljedeći:

Hrvatska narodna banka
 1. Neven Barbaroša - predsjednik
 2. Ivan Biluš - član
 3. Mario Maravić - član
 4. Damir Blažeković - član
Marijan Mokos - tajnik
Ministarstvo financija
 1. Ivana Jakir Bajo - zamjenica predsjednika
 2. Ivana Ravlić Ivanović - član
 3. Danka Mihaljević - član
 4. Gordana Marić - član
Hrvatska gospodarska komora
 1. Dražen Mršić - član
 2. Aleksandar Radojčić - član
 3. Saša Turčić - član
 4. Danijel Šplajt - član
Hrvatska udruga banaka
 1. Zoran Bohaček - član
 2. Ivica Jerkić - član
 3. Vatroslav Jukić - član
 4. Nevena Stulić - član

Način rada Nacionalnog odbora za platni promet

Sjedište Odbora je u Zagrebu, pri Hrvatskoj narodnoj banci. Radom Odbora upravlja predsjednik Odbora, a njega iz redova svojih članova imenuje i razrješava Hrvatska narodna banka. Odbor radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik Odbora. Rad Odbora je javan, a o radu na sjednicama vodi se zapisnik. Pravo pokretanja inicijative za razmatranje pojedinih pitanja, kao i pravo predlaganja pojedinih pitanja za dnevni red Odbora imaju isključivo članovi Odbora. O pitanjima koja se razmatraju Odbor donosi odgovarajuće zaključke. Ti zaključci imaju karakter preporuka za postupanje u platnom prometu i nisu obvezujući. U radu Odbora mogu sudjelovati i predstavnici drugih državnih institucija ili drugih pravnih osoba kada članovi Odbora odluče da njihovo sudjelovanje u radu pridonosi stručnijem i cjelovitijem utvrđivanju pitanja koja se razmatraju, odnosno kada se na Odboru raspravlja o pitanju za koje su zainteresirani. Odbor može ovisno o potrebi, a u cilju učinkovitijeg i stručnijeg rada, formirati radnu skupinu koja će članovima Odbora dati stručno mišljenje i prijedlog za rješavanje određenog problema koje je bitno za rad Odbora. Rad Odbora ni u kojem smislu ne ograničava zakonske ovlasti i funkciju Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija.

 

O AKTIVNOSTIMA ODBORA