ZAKONI

ažurirano 20. listopada 2014.

 

ARHIVA

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

Zakon o kreditnim institucijama 

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 

Zakon o financijskim konglomeratima

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Zakon o kreditnim unijama

Zakon o deviznom poslovanju

Zakon o platnom prometu

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Zakon o elektroničkom novcu

Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost

 

 

Službeni tekstovi zakona i podzakonskih akata navedenih u ovoj rubrici objavljeni su u «Narodnim novinama», službenom glasilu Republike Hrvatske.

bullet Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci
(objavljen u Narodnim novinama, br. 75 od 1. srpnja 2008. godine, stupio na snagu 9. srpnja 2008.)
Ovim se Zakonom uređuju položaj, poslovi, vlasnički status, ovlaštenja i ustroj Hrvatske narodne banke te odnos Hrvatske narodne banke s Republikom Hrvatskom, bankama i međunarodnim institucijama i organizacijama.
 
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 54/2013.)
bullet Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci - neslužbeni pročišćeni tekst -
(NN, br. 75/2008. i 54/2013.)
 
bullet Zakon o kreditnim institucijama
(NN, br. 159/2013.)

Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 159/2013. (od 30. prosinca 2013. godine), a stupa na snagu 1. siječnja 2014., osim odredbi članaka 191., 192., 194. do 198. i 202. do 205. koji stupaju na snagu danom primjene delegiranog akta iz članka 387. ovoga Zakona; članka 189. koji stupa na snagu danom primjene tehničkih standarda o referentnom portfelju iz članka 78. stavka 8. Direktive 2013/36/EU; članaka 118. do 125., članka 126. stavaka 1. i 2., članaka 127., 128. i 132., članka 164. stavka 1. točaka 4., 5. i 6., koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015. i članaka 135. do 138. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.


bullet Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama
(NN, br. 19/2015.)
bullet Zakon o kreditnim institucijama - Neslužbeni pročišćeni tekst -
(NN, br. 159/2013. i 19/2015.)
bullet Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama
(NN, br. 102/2015.)
bullet Zakon o kreditnim institucijama 
(NN, br. 159/2013., 19/2015 i 102/2015.)
 
bullet Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 
(NN, br. 19/2015.)
 
bullet Zakon o financijskim konglomeratima
(objavljen u NN, br. 147 od 18. prosinca 2008.)
Ovim se Zakonom uređuju pravila za dodatnu superviziju reguliranih subjekata, koji su dobili odobrenje za rad u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, investicijskih društava ili društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje, a čine financijski konglomerat.
 
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima
(NN, br. 54/2013.)
 
bullet Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenataa
Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 59/2012. (od 28. svibnja 2012. godine), a stupa na snagu 05. lipnja 2012., osim članka 1. stavka 3., članka 3. točke 2. podtočke 2., 7. i 8., članka 9. stavka 3. i 4., članka 11. stavka 2., članka 12. stavka 2. i članka 14. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 
bullet Zakon o kreditnim unijama
(objavljen u NN, br. 141 od  27. prosinca 2006. stupio na snagu 1. siječnja 2007.)
Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih unija te nadzor nad poslovanjem kreditnih unija.
 
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama
(objavljen u NN, br. 25 od 25. veljače 2009. stupio na snagu 5. ožujka 2009.)
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama
(objavljen u NN, br. 90 od 2. kolovoza 2011. stupio na snagu 10. kolovoza 2011.)
bullet Zakon o kreditnim unijama - neslužbeni pročišćeni tekst
(objavljen u NN, br. 141/06, 25/09 i 90/11)
 
bullet Zakon o deviznom poslovanju - neslužbeni pročišćeni tekst -
(NN, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010. i 76/2013.)
bullet Zakon o  deviznom poslovanju
(objavljen u NN, br. 96 od 10. lipnja 2003.)
Ovim se Zakonom uređuje:
  1. poslovanje između rezidenata i nerezidenata u stranim sred­stvima plaćanja i u kunama,
  2. poslovanje između rezidenata u stranim sredstvima plaća­nja,
  3. jednostrani prijenosi imovine iz Republike Hrvatske i u Republiku Hrvatsku koji nemaju obilježja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata.

OBAVIJEST

Utjecaj liberalizacije kapitalnih tokova na širenje deviznog tržišta

bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
(NN, br. 140/2005.)
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
(NN, br. 132/2006.)
bullet Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
(NN, br. 150/2008.)
bullet Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju
(NN, br. 92/2009.)
bullet Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
(NN, br. 153/2009.)
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
(objavljen u NN, br. 145/2010.)
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
(objavljen u NN, br. 76/2013.)
 
bullet Zakon o platnom prometu
(Objavljen u NN, br. 133 od 05. studenog 2009., a primjenjuje se od 1. siječnja 2011., osim odredbi članaka 5. stavka 1. točaka 6., 7. i 8. i 11. te stavka 7., članka 15. stavka 3., članka 16. stavka 3., članka 18. stavka 3., članka 23. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 41. stavka 7., članka 42. stavka 4., članka 43. stavaka 5., 6., 7., 8. i 9., članka 46. stavka 4., članka 47. stavka 8., članka 48. stavka 7., članka 52. stavka 4., članka 55. stavka 3., članka 56. stavka 7. i 8., članka 58. stavka 1. točke 2., članka 61. stavka 3., članaka 77., 78., 79., 81., 82., 83. i 84., članka 87. stavka 3. točke 2., članka 89. stavka 1. točke 2., članka 94. stavka 7. i 8., članka 97. stavka 7. članaka 108., 109., 113., 115., 146., i 147., članka 150. stavka 3. i 4. i članka 151. stavka 1. točke 2. i 3. ovog Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
  Ovim se Zakonom uređuje platni promet, i to platne usluge, pružatelji platnih usluga, obveze informiranja korisnika platnih usluga o uvjetima za pružanje usluga i pruženim platnim uslugama te druga prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga, transakcijski računi i izvršenje platnih transakcija između kreditnih institucija, osnivanje, rad i nadzor nad institucijama za platni promet te osnivanje, rad i nadzor nad platnim sustavima.
 
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu
(objavljen u NN, br. 136 od 7. prosinca 2012., stupa na snagu 15. prosinca 2012., osim članka 3. i članka 12. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013.)
bullet Zakon o platnom prometu - neslužbeni pročišćeni tekst -
(NN, br. 133/2009. i 136/2012.)

Svi upiti vezano uz odredbe Zakona o platnom prometu mogu se dostaviti na adresu elektroničke pošte: zpp@hnb.hr

Podzakonski propisi

 
bullet Odgovori na upite o primjeni Zakona o platnom prometu i podzakonskih akata

 
bullet Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
(Objavljen u NN, br. 54/2013. od 7. svibnja 2013. i stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim članka 7. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. veljače 2014., članka 7. stavka 1. točaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. i članka 11. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 31. listopada 2016. i članka 7. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. veljače 2017.)

Ovim se Zakonom radi provedbe Uredbe (EZ) br. 924/2009 o prekograničnim plaćanjima u Zajednici, kojom se ukida Uredba (EZ) br. 2560/2001 (SL L 266, 9. 10. 2009.) i Uredbe (EU) br. 260/2012 kojom se utvrđuju tehnički i poslovni zahtjevi za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i kojom se mijenja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30. 3. 2012. određuje tijelo nadležno za provođenje nadzora i rješavanje pritužbi, uređuju izvansudski pritužbeni postupci i postupak mirenja i određuju prekršaji za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 924/2009 i Uredbi (EU) br. 260/2012.

 
bullet Zakon o elektroničkom novcu
(Objavljen u NN, br. 139/2010. 10. prosinca 2010., a primjenjuje se od 1. siječnja 2011., osim odredbi članka 43. stavka 11., članka 48. stavka 11., članka 75. stavka 4. i članka 104. ovog Zakona koje stupaju na snagu danom objave, te članka 4. stavka 1. točke 5., 6. i 9. i stavka 6., članka 9. stavka 7. i 8., članka 28., članka 29., članka 30., članka 32., članka 33., članka 34., članka 35., članka 47. stavka 1. točke 2., članka 48. stavka 5. točke 2., članka 56. stavka 8., članka 67., članka 68., članka 72., članka 73. stavka 2. točke 5., članka 74., članka 76. stavka 2., članka 79. stavka 2., članka 90., članka 91., članka 94. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. i članka 96. stavka 1. točke 1. ovog Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.)

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2009/110/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o započinjanju, obavljanju i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac kojom se mijenjaju i dopunjuju direktive 2005/60/EZ i 2006/48/EZ, te ukida Direktiva 2000/46/EZ ( SL L 267,10.10.2009.)

Ovim se Zakonom uređuju elektronički novac i izdavatelji elektroničkog novca, izdavanje i iskup elektroničkog novca, uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada institucija za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uključujući institucije za elektronički novac pod izuzećem te nadzor nad njihovim poslovanjem kao i uvjeti pod kojima institucije za elektronički novac sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mogu poslovati u Republici Hrvatskoj.

Podzakonski propisi

 
bullet Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost 
(NN 159/2013.)

Ovim se Zakonom uređuju pitanja iz područja financijske stabilnosti, oblikovanje i provođenje makrobonitetne politike i njezini ciljevi, osnivanje, način rada i nadležnost Vijeća za financijsku stabilnost te druga pitanja bitna za oblikovanje i provođenje makrobonitetne politike.