POVREMENE PUBLIKACIJE - ISTRAŽIVANJA

 

 

Istraživanja
ISSN 1334-0077

Pokazatelji financijske stabilnosti – primjer Hrvatske
Mirna Dumičić
I - 46 rujan 2015.

Financial Stability Indicators – the Case of Croatia
by Mirna Dumičić
W - 43 September 2015

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH
Tomislav Galac
I - 45 srpanj 2015.

Microeconomic Aspects of the Impact of the Global Crisis on the Growth of Non-financial Corporations in the Republic of Croatia
by Tomislav Galac
W - 44 July 2015

Kratkoročne prognoze BDP-a u uvjetima strukturnih promjena
Rafael Ravnik
I - 44 srpanj 2014.

Short-Term Forecasting of GDP under Structural Changes
by Rafael Ravnik
W - 40 June 2014

Pokazatelji financijskog stresa za male otvorene visokoeuroizirane zemlje – primjer Hrvatske
Mirna Dumičić
I - 43 lipanj 2014.

Financial Stress Indicators for Small, Open, Highly Euroised Countries – the Case of Croatia
by Mirna Dumičić
W - 41 December 2014

Brza procjena BDP-a upotrebom dostupnih mjesečnih indikatora
Davor Kunovac i Borna Špalat
I - 42 lipanj 2014.

Trošak zaduživanja odabranih zemalja Europske unije i Hrvatske – uloga prelijevanja vanjskih šokova
Davor Kunovac
I - 41 travanj 2013.

The Borrowing Costs of Selected Countries of the European Union – the Role of the Spillover of External Shocks
by Davor Kunovac
W - 38 August 2013

Financijski uvjeti i gospodarska aktivnost
Mirna Dumičić i Ivo Krznar
I - 40 ožujak 2013.

Način na koji poduzeća u Hrvatskoj određuju i mijenjaju cijene svojih proizvoda: rezultati ankete poduzeća i usporedba s eurozonom
Andreja Pufnik i Davor Kunovac
I - 39 listopad 2012.

Pricing Behaviour of Croatian Companies: Results of a Firm Survey and a Comparison with the Eurozone
by Andreja Pufnik and Davor Kunovac
W - 36 March 2013

Procjena potencijalnog outputa u Republici Hrvatskoj primjenom multivarijantnog filtra
Nikola Bokan i Rafael Ravnik
I - 38 svibanj 2012.

Estimating Potential Output in the Republic of Croatia Using a Multivariate Filter
by Nikola Bokan and Rafael Ravnik
W - 35 November 2012

Procjena matrica kreditnih migracija pomoću agregatnih podataka – bajesovski pristup
Davor Kunovac
I - 37 ožujak 2012.

Jesu li neke banke blaže od drugih u primjeni pravila klasifikacije plasmana
Tomislav Ridzak
I - 36 ožujak 2012.

Ocjena utjecaja monetarne politike na kredite stanovništvu i poduzećima: FAVEC pristup
Igor Ljubaj
I - 35 siječanj 2012.

Estimating the Impact of Monetary Policy on Household and Corporate Loans: a FAVEC Approach
by Igor Ljubaj
W - 34 April 2012.

Središnja banka kao krizni menadžer u Hrvatskoj – analiza hipotetičnih scenarija
Tomislav Galac
I - 34 studeni 2011.

The Central Bank as Crisis-Manager in Croatia – A Counterfactual Analysis
by Tomislav Galac
W - 27 December 2010

Globalna kriza i kreditna euroizacija u Hrvatskoj
Tomislav Galac
I - 33 listopad 2011.

Global Crisis and Credit euroisation in Croatia
by Tomislav Galac
W - 33 January 2012

Identifikacija razdoblja recesija i ekspanzija u Hrvatskoj
Ivo Krznar
I - 32 svibanj 2011.

Analiza kretanja domaće stope inflacije i Phillipsova krivulja
Ivo Krznar
I - 31 travanj 2011.

An Analysis of the Domestic Inflation Rate Dynamics and the Phillips Curve
by Ivo Krznar
W - 31 November 2011

Model neravnoteže na tržištu kredita i razdoblje kreditnog loma
Ana Maria Čeh, Mirna Dumičić i Ivo Krznar
I - 30 siječanj 2011.

Dohodovna i cjenovna elastičnost hrvatske robne razmjene – analiza panel-podataka
Vida Bobić
I - 29 prosinac 2010.

Income and Price Elasticities of Croatian Trade – A Panel Data Approach
by Vida Bobić
W - 25 April 2010

Utjecaj vanjskih šokova na domaću inflaciju i BDP
Ivo Krznar i Davor Kunovac
I - 28 studeni 2010.

Impact of External Shocks on Domestic Inflation and GDP
by Ivo Krznar and Davor Kunovac
W - 26 December 2010

Postojanost navika i međunarodne korelacije
Alexandre Dmitriev i Ivo Krznar
I - 27 travanj 2010.

Habit Persistence and International Comovements
by Alexandre Dmitriev and Ivo Krznar
W - 23 April 2010

Priljev kapitala i učinkovitost sterilizacije – ocjena koeficijenta sterilizacije i ofset koeficijenta
Igor Ljubaj, Ana Martinis i Marko Mrkalj
I - 26 veljača 2010.

Capital Inflows and Efficiency of Sterilisation – Estimation of Sterilisation and Offset Coefficients
by Igor Ljubaj, Ana Martinis and Marko Mrkalj
W - 24 April 2010

Utjecaj financijske krize i reakcija monetarne politike u Hrvatskoj
Nikola Bokan, Lovorka Grguric, Ivo Krznar i Maroje Lang
I - 25 veljača 2010.

The Impact of the Financial Crisis and Policy Responses in Croatia
by Nikola Bokan, Lovorka Grguric, Ivo Krznar and Maroje Lang
W - 22 December 2009

Optimalne međunarodne pričuve HNB-a s endogenom vjerojatnošću krize
Ana Maria Čeh i Ivo Krznar
I - 24 kolovoz 2009.

Optimal International Reserves of the CNB with Endogenous Probability of Crisis
by Ana Maria Čeh and Ivo Krznar
W - 21 October 2009

Rizik bankovne zaraze u Hrvatskoj
Marko Krznar
I - 23 siječanj 2009.

Contagion Risk in the Croatian Banking System
by Marko Krznar
W - 20 May 2009

Međunarodni poslovni ciklusi u uvjetima nesavršenosti na tržištu dobara i faktora proizvodnje
Ivo Krznar
I - 22 listopad 2008.

International Business Cycles with Frictions in Goods and Factors Markets
by Ivo Krznar
W - 18 June 2008

Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj
Maroje Lang, Davor Kunovac, Silvio Basač i Željka Štaudinger
I - 21 srpanj 2008.

Modelling of Currency outside Banks in Croatia
by Maroje Lang, Davor Kunovac, Silvio Basač and Željka Štaudinger
W - 17 February 2008

Primjena hedonističke metode za izračunavanje indeksa cijena nekretnina u Hrvatskoj
Davor Kunovac, Enes Đozović, Gorana Lukinić i Andreja Pufnik
I - 20 lipanj 2008.

Use of the Hedonic Method to Calculate an Index of Real Estate Prices in Croatia
by Davor Kunovac, Enes Đozović, Gorana Lukinić and Andreja Pufnik
W - 19 December 2008

Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru?
Evan Kraft
I - 19 svibanj 2007.

How Competitive Is Croatia's Banking System?
by Evan Kraft
W - 14 March 2006

Microstructure of Foreign Exchange Market in Croatia
by Tomislav Galac, Ante Burić and Ivan Huljak
W - 15 November 2006

Kratkoročno prognoziranje inflacije u Hrvatskoj korištenjem sezonskih ARIMA procesa
Andreja Pufnik i Davor Kunovac
I - 18 listopad 2006.

Short-Term Forecasting of Inflation in Croatia with Seasonal ARIMA Processes
by Andreja Pufnik and Davor Kunovac
W - 16 December 2006

Anketa pouzdanja potrošača u Hrvatskoj
Maja Bukovšak
I - 17 siječanj 2006.

Novi kompozitni indikatori za hrvatsko gospodarstvo: prilog razvoju domaćeg sustava cikličkih indikatora
Saša Cerovac
I - 16 travanj 2005.

Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU
Danijel Nestić
I - 15 rujan 2004.

Price Level Convergence: Croatia, Transition Countries and the EU
by Danijel Nestić
W - 13 June 2005

Privatizacija, ulazak stranih banaka i efikasnost banaka u Hrvatskoj: analiza stohastičke granice fleksibilne Fourierove funkcije troška
Evan Kraft, Richard Hofler, James Payne
I - 14 lipanj 2004.

Privatization, Foreign Bank Entry and Bank Efficiency in Croatia: A Fourier-Flexible Function Stochastic Cost Frontier Analysis
by Evan Kraft, Richard Hofler and James Payne
W - 9 November 2002

Valutna kriza: teorija i praksa s primjenom na Hrvatsku
Ivo Krznar
I - 13 veljača 2004.

Currency Crisis: Theory and Practice with Application to Croatia
by Ivo Krznar
W - 12 August 2004

The Impact of Exchange Rate Changes on the Trade Balance in Croatia
by Tihomir Stučka
W - 11 October 2003

Strane banke u Hrvatskoj: iz druge perspektive
Evan Kraft
I - 12 veljača 2003.

Foreign Banks in Croatia: Another Look
by Evan Kraft
W - 10 December 2002

Usporedba dvaju ekonometrijskih modela (OLS i SUR) za prognoziranje dolazaka turista u Hrvatsku
Tihomir Stučka
I - 11 travanj 2002.

A Comparison of Two EconometricModels (OLS and SUR) for ForecastingCroatian Tourism Arrival
by Tihomir Stučka
W - 8 July 2002

Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach
by Igor Jemric and Boris Vujcic
W - 7 February 2002

Analiza pristupa Republike Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji upotrebom računalnog modela opće ravnoteže
Jasminka Šohinger, Davor Galinec i Glenn W. Harrison
I - 10 rujan 2001.

General Equilibrium Analysis of Croatia's Accession to the World Trade Organization
by Jasminka Šohinger, Davor Galinec and Glenn W. Harrison
W - 6 August 2001

Nelikvidnost: Razotkrivanje tajne
Velimir Šonje, Michael Faulend i Vedran Šošić
I - 9 svibanj 2001.

Je li Srednja Europa optimalno valutno područje?
Alen Belullo, Velimir Šonje i Igeta Vrbanc
I - 8 prosinac 2000.

The Monthly Transaction Money Demand in Croatia
Ante Babić
W - 5 September 2000

OLS model fizičkih pokazatelja inozemnoga turističkog prometa na hrvatskom tržištu
Tihomir Stucka
I - 7 rujan 2000.

Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi
Velimir Šonje
I - 6 rujan 2000.

Exchange Rate and Output in the Aftermath of the Great Depression and During the Transition Period in Central Europe
by Velimir Šonje
W - 4 September 2000

Mjerenje sličnosti gospodarskih kretanja u Srednjoj Europi
Velimir Šonje i Igeta Vrbanc
I - 5 lipanj 2000.

Measuring the Similarities of Economic Developments in Central Europe
by Velimir Šonje and Igeta Vrbanc
W - 3 September 2000

Hrvatska u drugoj fazi tranzicije, 1994. - 1999.
Velimir Šonje i Boris Vujčić
I - 4 lipanj 2000.

Croatia in the Second Stage of Transition 1994-1999
by Velimir Šonje and Boris Vujčić
W - 1 December 1999

Statističko evidentiranje pozicije putovanja - Turizam u platnoj bilanci Republike Hrvatske
Davor Galinec
I - 3 svibanj 2000.

Visoka razina cijena u Hrvatskoj - Neki uzroci i posljedice
Danijel Nestić
I - 2 ožujak 2000.

Je li neslužbeno gospodarstvo izvor korupcije?
Michael Faulend i Vedran Šošić
I - 1 studeni 1999.

Is Unofficial Economy a Source of Corruption?
by Michael Faulend and Vedran Šošić
W - 2 January 2000

Structural Changes in Employment: Where We Are, How We got There and Where We Are Going To?
Boris Vujcic
September 1998

Does Stabilization Work the Same Way in Transition Economies as in Market Economies?
Evan Kraft
May 1996