REDOVNE PUBLIKACIJE - PLATNE KARTICE I KARTIČNE TRANSAKCIJE

17. srpnja 2015.

"Platne kartice i kartične transakcije" godišnja su publikacija Hrvatske narodne banke koja se izdaje u sklopu statistike platnog prometa. U publikaciji se objašnjavaju osnovni pojmovi povezani s platnim karticama, kartičnim shemama i pružateljima platnih usluga te iznose agregirani statistički podaci o nacionalnim i međunarodnim kartičnim transakcijama.

Prikaz statističkih podatka dan je u trima osnovnim poglavljima: poglavlju o platnim karticama izdanima u RH, poglavlju o nacionalnim i međunarodnim kartičnim transakcijama izvršenim platnim karticama izdanima u RH (hrvatski izdavatelji) i poglavlju o kartičnim platnim transakcijama izvršenim preko prihvatnih uređaja platnim karticama hrvatskih i inozemnih izdavatelja (prihvat platnih kartica).
Svrha je objavljivanja ove publikacije pružiti sveobuhvatan pregled tržišta platnih kartica i kartičnih platnih transakcija u RH pružateljima platnih usluga, drugim institucijama i široj javnosti.

 

2014.
ISSN 1849-790X