SUPERVIZORSKA JAVNA OBJAVA (CRD IV)

Direktivom 2013/36/EU zahtijeva se da nadležna tijela objavljuju određene informacije kako bi unutarnje bankarsko tržište funkcioniralo što učinkovitije te kako bi građanima Unije bila omogućena odgovarajuća razina transparentnosti. Informacije koje se objavljuju trebale bi biti dostatne za omogućivanje smislene usporedbe pristupa koje donose nadležna tijela različitih država članica. Kako bi se ta ocjena dodatno olakšala, informacije od svih nadležnih tijela trebaju se objaviti u zajedničkom formatu, redovito ažurirati i biti dostupne na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji.

Internetska stranica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) služi kao središnje elektroničko spremište podataka o superviziji i omogućuje brzu i jednostavnu usporedbu relevantnih informacija. Internetske stranice nadležnih nacionalnih tijela pružaju opsežne i detaljne informacije.

Hrvatska narodna banka objavljuje i osigurava pristup informacijama povezanima sa zakonskim tekstovima, odlukama, uputama i smjernicama koje se primjenjuju u području bonitetne regulative i supervizije kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Supervizorska javna objava podijeljena je na sljedeća poglavlja:

  1. Zakoni i drugi propisi te opće smjernice
  2. Opcije i diskrecijska prava
  3. Opći kriteriji i metodologije za postupak nadzorne provjere i ocjene
  4. Statistički podaci.

Zakoni i drugi propisi te opće smjernice

Ovo poglavlje sadržava informacije o tekstovima zakona i drugih propisa te općih smjernica koje je Republika Hrvatska donijela u području bonitetne regulative.

Opcije i diskrecijska prava

Ovo poglavlje obuhvaća informacije o načinu uporabe opcija i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije.

Opći kriteriji i metodologije za postupak nadzorne provjere i ocjene

Ovo poglavlje obuhvaća opće kriterije i metodologije kojima se koristi Hrvatska narodna banka u postupku nadzorne provjere i ocjene iz članka 97. Direktive 2013/36/EU.

Statistički podaci

U ovom su poglavlju prikazani zbirni statistički podaci o najvažnijim područjima primjene bonitetnog okvira u Republici Hrvatskoj. Ovdje se objavljuju statistički podaci o kreditnim institucijama, kreditnom riziku, operativnom riziku, tržišnom riziku i supervizorskim aktivnostima i mjerama.

Ažuriranje podataka i informacija

Ažuriranje podataka i informacija obavlja se jednom godišnje, i to do 31. srpnja svake godine na temelju stanja na dan 31. prosinca prethodne godine, osim ako u objavljenim informacijama nema većih izmjena.
Ažuriranje podataka i informacija u poglavlju Statistički podaci obavlja se jednom godišnje, i to do 31. srpnja svake godine na temelju stanja na dan 31. prosinca prethodne godine.
 

Putokazi

 

 

REFERENCIJE
REDOVNE PUBLIKACIJE
POVREMENE PUBLIKACIJE
DOKUMENTI EU
Propisi Europske unije vezane uz poslovanje kreditnih institucija
EUROPSKO TIJELO ZA BANKARSTVO
BAZELSKI ODBOR ZA SUPERVIZIJU BANAKA
Prijevodi odabranih materijala povezanih sa supervizijom banaka
MATERIJALI MMF-a
PROPISI I SMJERNICE