STUDIJA KVANTITATIVNOG UČINKA

 

20. travnja 2015.

Europska komisija donijela je Delegiranu uredbu 2015/61 o dopuni Uredbe (EU) 575/2013 u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost (LCR), kojom se od 1. listopada 2015., taj zahtjev uvodi kao bonitetni zahtjev za sve kreditne institucije. U cilju što bolje pripreme kreditnih institucija za novo izvješćivanje i ispunjavanje tog zahtjeva, te sa svrhom procjene utjecaja novog europskog propisa na bankarski sustav Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka provela je studiju kvantitativnog učinka primjene nove Delegirane uredbe 2015/61.

23. kolovoza 2013.

Upitnici za pripremu provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR)

Dana 16. kolovoza 2012. su na području Europske unije (dalje: EU) na snagu stupile odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR), koje će se na subjekte nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) početi primjenjivati danom ulaska Republike Hrvatske (dalje: RH) u EU. Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (NN br. 54/2013.), predviđeno je da će Agencija i Hrvatska narodna banka (dalje: HNB) biti nadležna tijela zadužena za nadzor nad primjenom EMIR-a u RH, a sukladno postojećoj podjeli nadležnosti prema subjektima nadzora.

Stoga se u sklopu primjene odredbi EMIR-a, a da bi se moglo procijeniti u kojem će se opsegu EMIR primjenjivati na subjekte nadzora te mogućnosti primjene izuzetaka, prikupljaju podatci iz priloženih Upitnika I, II i III.

7. siječnja 2013.

Hrvatska narodna banka provodi studiju kvantitativnog učinka Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija. Molimo kreditne institucije koje su izabrane za uzorak da podatke za provedbu studije dostave najkasnije do 18. veljače 2013. na e-adresu OoK@hnb.hr

6. rujna 2012.

Hrvatska narodna banka provela je studiju kvantitativnog učinka primjene prijedloga novog zakonodavnog paketa Europske unije koji se sastoji od Direktive o osnivanju i bonitetnoj superviziji kreditnih institucija i investicijskih društava (CRD IV) te Uredbe o bonitetnim zahtjevima kreditnih institucija i investicijskih društava (CRR).


REZULTATI STUDIJE KVANTITATIVNOG UČINKA PRIJEDLOGA UREDBE I DIREKTIVE O KAPITALNIM ZAHTJEVIMA 

 

 

REFERENCIJE
REDOVNE PUBLIKACIJE
POVREMENE PUBLIKACIJE
DOKUMENTI EU
Propisi Europske unije vezane uz poslovanje kreditnih institucija
EUROPSKO TIJELO ZA BANKARSTVO
BAZELSKI ODBOR ZA SUPERVIZIJU BANAKA
Prijevodi odabranih materijala povezanih sa supervizijom banaka
MATERIJALI MMF-a
PROPISI I SMJERNICE