AKTUALNOSTI

 

20. srpnja 2015. 

Dodatna nadzorna izvješća - obavijest

 

10. srpnja 2015.

 

5. svibnja 2015.

Temeljem odredbi članka 152. i članka 153. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013. i 19/2015.) Hrvatska narodna banka prikuplja sljedeće podatke i informacije:

  1. Za svrhu utvrđivanja referentnih trendova i praksi kreditnih institucija vezanih uz primitke radnika potrebno je popuniti i dostaviti obrasce 1 i 2 najkasnije do 1. lipnja 2015. Podaci se popunjavaju za 2014. i 2013.
  2. Za svrhu procjene utjecaja ukidanja izuzeća od primjene određenih zahtjeva vezanih uz varijabilne primitke za manje kreditne institucije i identificirane radnike s manjim varijabilnim primicima u značajnim kreditnim institucijama, najavljenog u nacrtu EBA-inih Smjernica o razboritoj politici primitaka od 4. ožujka 2015., potrebno je dostaviti informacije iz obrasca 3 najkasnije do 22. svibnja 2015.

 

13. listopada 2014.

Europska komisija usvojila je delegirane uredbe Komisije o detaljnim zahtjevima za koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) i omjer financijske poluge.

Tekst delegiranih uredbi na hrvatskom jeziku možete pronaći na stranicama Komisije:

Napominjemo da je Komisija tekst delegiranih uredba, a prije objave u Službenom listu Europske unije, proslijedila Vijeću i Europskom parlamentu na tromjesečno razmatranje, uz mogućnost produženja roka. Nakon proteka navedenog perioda i ukoliko niti jedna od strana ne iznese pritužbu, delegirane uredbe bit će objavljene u Službenom listu Europske unije i stupit će na snagu.

 

30. srpnja 2013.

U Službenom listu Europske unije objavljeni su sljedeći propisi na engleskom jeziku:

  • Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012
  • Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i investicijskih društava kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2002/87/EZ i ukidaju Direktive 2006/48/EZ i 2006/49/EZ.

Dokumenti se mogu pronaći na zakonodavnom portalu Europske unije.

U tijeku je prevođenje navedenih propisa na hrvatski jezik, nakon čega će Uredba i Direktiva na hrvatskom jeziku također biti objavljene u Službenom listu Europske unije.

 

21. prosinca 2012.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) objavilo je 20. prosinca 2012. na svojim internetskim stranicama odgovore nakon javne rasprave o nacrtu tehničkih standarda za izvješćivanje o likvidnosnom riziku i omjeru financijske poluge s pripadajućim nacrtima obrazaca koji proizlaze iz novog prijedloga Uredbe o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva.

Iako konačan tekst Uredbe nije donesen, radi informiranja bankarskog sektora EBA je, premda ne može objaviti konačne tehničke standarde, odlučila objaviti zadnji usuglašeni nacrt tih standarda kako bi se institucije na vrijeme mogle upoznati s izgledom budućih izvješća. Napominjemo da nakon konačnog donošenja Uredbe može doći do određenih odstupanja od ovih nacrta izvješća.

Dokument je objavljen pod nazivom Najnoviji podaci za nadzorno izvješće o likvidnosti i omjeru financijske poluge.

 

 

REFERENCIJE
REDOVNE PUBLIKACIJE
POVREMENE PUBLIKACIJE
DOKUMENTI EU
Propisi Europske unije vezane uz poslovanje kreditnih institucija
EUROPSKO TIJELO ZA BANKARSTVO
BAZELSKI ODBOR ZA SUPERVIZIJU BANAKA
Prijevodi odabranih materijala povezanih sa supervizijom banaka
MATERIJALI MMF-a
PROPISI I SMJERNICE