SURADNJA SA SUPERVIZORIMA I DRUGIM NADZORNIM TIJELIMA

ažurirano 2. srpnja 2013.

Na temelju odredaba Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka sklapa memorandume o međusobnoj suradnji na području nadzora banaka s domaćim i inozemnim nadzornim tijelima.

Osnovna načela i sadržaj memoranduma zasnivaju se na dokumentima Bazelskog odbora za nadzor:

Suradnja Hrvatske narodne banke s drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske

Suradnja Hrvatske narodne banke s nadležnim tijelima država članica

Suradnja Hrvatske narodne banke s nadležnim tijelima trećih država

 

REFERENCIJE
REDOVNE PUBLIKACIJE
POVREMENE PUBLIKACIJE
DOKUMENTI EU
Propisi Europske unije vezane uz poslovanje kreditnih institucija
EUROPSKO TIJELO ZA BANKARSTVO
BAZELSKI ODBOR ZA SUPERVIZIJU BANAKA
Prijevodi odabranih materijala povezanih sa supervizijom banaka
MATERIJALI MMF-a
PROPISI I SMJERNICE